" /> Namen in cilj | KARATE ZVEZA GORENJSKE
Get Adobe Flash player
teme

KARATE ZVEZA GORENJSKE

Skladno z  Zakonom o društvih(Ur. list RS, st. 64/2011-UPB2) je skupščina Karate zveze Gorenjske (KZG) na ustanovnem zboru dne 22.12. 2012 in na seji 4.2.2013 določila, da bo

Karate zveza Gorenjske opravljala naslednje dejavnosti:

Temeljne naloge in dejavnost

– spodbuja združevanje klubov po načelu svobodnega združevanja in samostojne opredelitve vsakega kluba

– skrbi za vodenje, razvoj in širjenje karate sporta na regionalnem nivoju

– sodeluje s karate organizacijami, klubi in ostalimi osebami, ki so v tujini

– spodbuja dogovarjanje o vseh vprašanjih karate sporta med klubi in deluje po načelu enakopravnosti vseh članov KZG

– usklajuje delo klubov,  združenih v KZG in opravlja skupne naloge na tem področju

– skrbi za uveljavljanje strokovnega dela v organih KZG in članih KZG

– pospešuje in razvija množičnost v karate športu, zlasti pri mladih ter s tem vpliva na ohranjanje in krepitev zdravja ljudi

– skrbi za popularizacijo športa med občani, ter jih po njihovi prostovoljni odločitvi skuša pritegniti v članstvo

– skrbi za kvaliteto tekmovalcev ter si prizadeva za dvig kvalitete delovanja klubov

– obravnava vprašanja in naloge, ki so skupnega pomena za klube, samostojno sprejema odločitve in izvaja naloge na tem področju, ugotavlja stanje pri razvoju karate sporta na Gorenjskem, pripravlja oceno razvoja društev, nudi strokovno in organizacijsko pomoč in predlaga ukrepe za rešitev odprtih vprašanj v okviru svojih pooblastil

– sodeluje z občinskimi upravnimi organi, pristojnimi za področje  športa,  ter z drugimi državnimi organi ter nosilci javnih pooblastil (ministrstva, zavodi, ipd.) ter z mednarodnimi organizacijami

– oblikuje skupne letne in večletne načrte dela

– ustvarja materialne, kadrovske in ostale pogoje za doseganje najvišjih športnih rezultatov

– pripravlja koledar tekmovanj ter organizira medobčinska, regijska ter državna ter mednarodna tekmovanja

– sodeluje na tekmovanjih ki jih organizira evropska in mednarodna zveza in na ostalih tekmovanjih, ki so usklajena z letnim koledarjem tekmovanj

– pripravlja oz. določa  osnovna načela sistema tekmovanj, registracijska pravila ter pravila izbora reprezentantov KZG, ter določa kodeks etike članov, funkcionarjev ter tekmovalcev KZG

– skrbi za šolanje strokovnih kadrov za potrebe organizacij, organiziranje tečajev, seminarjev za strokovne kadre, kakor tudi tečajev in seminarjev za trenerje in sodnike

– sodeluje na javnih razpisih in natečajih ministrstev ter mednarodnih razpisih (za člane KZG) ter na medobčinskih razpisih oz. regijskih razpisih,

KZG lahko upravlja tudi s prihodki od prodaje vstopnic, oglaševalskih, televizijskih in drugih medijskih pravic na tekmah pod okriljem KZG, s prihodki od prodaje sponzorskih pravic ter s prihodki od lastne prodaje licenčnih izdelkov in prodaje pravic do komercialne uporabe znakov in podob v lasti KZG, kot tudi ostale dejavnosti na področju propagande in trženja, ki so skladno s SKD 2008, opredeljene, kot naslednje pridobitne dejavnosti:

J58.140 Izdajanje revij in druge periodike

J63.990 Drugo informiranje

M73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora

N77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup

N77.220 Dajanje videokaset in plošč v najem

N77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup

N77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del

P85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije

P85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti

P85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

P85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje

R93.110 Obratovanje športnih objektov

R93.120 Dejavnost športnih klubov

R93.130 Obratovanje fitnes objektov

R93.190 Druge športne dejavnosti

R93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas

 

Kranj, 4.2.2013

 

Predsednik Karate zveze Gorenjske

Vojislav Ašanin